De West-Vlaamse Milieufederatie heeft vertegenwoordigers

in volgende adviesraden en overlegtafels:

 

 

Provinciale MiNaraad

WMF heeft 5 van de 10 stemgerechtigde vertegenwoordigers vanuit haar lidverenigingen afgevaardigd in de provinciale MiNaraad. WMF ondersteunt haar vertegenwoordigers door informatie op te zoeken en te verwerken, standpunten te verzamelen en op elkaar af te stemmen, zodat er in de raad een éénduidig en gedragen standpunt van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen kan verdedigd worden.

Verslagen Minaraad tot 16 juni 2014

Verslagen vanaf 16 juni 2014

 

Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

WMF vertegenwoordigt BBL in de Procoro van West-Vlaanderen en heeft 2 stemgerechtigden.  De WMF ondersteunt de lidverenigingen door informatie op te zoeken en te verwerken, standpunten te verzamelen en op elkaar af te stemmen, zodat er in de Procoro een éénduidig en gedragen standpunt van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen kan verdedigd worden.  De Procoro wordt opgevolgd in samenwerking met Natuurpunt.

 

Adviesraad Proclam (Provinciaal Overleg en Coördinatie voor Landbouw en Milieu) bij Inagro

De doelstelling van Proclam is het overleg tussen verschillende organisaties en diensten uit de sectoren natuur en milieu, landbouw, landschap en recreatie te bevorderen en het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in het raakvlak van de verschillende sectoren. De WMF verdedigt in Proclam een éénduidig en gedragen standpunt in naam van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en wordt opgevolgd in samenwerking met Natuurpunt.

www.inagro.be

 

Technische Adviesraad agrarisch natuur- en landschapsbeheer bij Inagro

In deze adviesraad worden alle verschillende acties met raakvlakken tussen landbouw en natuurbeheer besproken.  Er is thematisch overleg met alle betrokken actoren in de provincie zoals de VLM, Inagro, de Provincie, de Regionale Landschappen, natuurverenigingen, enz…

www.inagro.be

 

Provinciaal NME-platform

Het NME-platform is in de eerste plaats een denktank van ervaringsdeskundigen uit het provinciaal werkveld NME.  Er wordt getracht om het NME-aanbod op elkaar af te stemmen en een visie te vormen over het toekomstig NME-aanbod en de samenhang met andere beleidsvelden.  Bij elk overleg wordt er, naast de andere agendapunten, ook een inhoudelijk thema besproken. 

Tweejaarlijks wordt er een NME-platform-trefdag georganiseerd.

Provincie West-Vlaanderen/NME

 

Resoc Brugge (Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité)

Het RESOC heeft als doel het opstellen van een strategische visie op de sociaal-economische ontwikkeling van de streek.  De WMF verdedigt hier de standpunten van de milieubeweging omtrent duurzame streekontwikkeling.

Sociaal-economisch streekbeleid in West-Vlaanderen

 

Bekkenraden Leie, Bovenschelde en Ijzer

De bekkenraden adviseren de bekkenbesturen m.b.t. de bekkenplannen en voortgangsrapporten. 

Per bekkenraad heeft de Vlaamse MiNaraad 3 vertegenwoordigers van de natuur-en milieubeweging kunnen afvaardigen. In deze bekkenraden verdedigt de WMF de standpunten van de milieubeweging voor het adviseren van de bekkenplannen.

www.integraalwaterbeleid.be

 

Technische Werkgroep voor Programma Plattelandsontwikkeling 2015-2020

De technische werkgroep programma plattelandsontwikkeling 2015-2020 heeft als taak de ingediende projecten in het kader van het West-Vlaamse Plattelandsbeleid te adviseren aan het provinciaal managmentcomité PDPO. De West-Vlaamse Milieufederatie vertegenwoordigt de natuur- en milieuverenigingen in deze werkgroep en behartigt de belangen van natuur en milieu bij het uitzetten van de beoordelingscriteria en het adviseren van de ingediende projecten.

Plattelandsbeleid Provincie West-Vlaanderen

 

Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer

Het adviescomité Openluchtrecreatie van Westtoer is een adviserend orgaan, toegevoegd aan de raad van bestuur van Westtoer.   In dit comité behartigt de WMF de belangen van de natuur- en milieuverenigingen en verzorgt de doorstroming van informatie naar de betrokken verenigingen.

Westtoer

 

Overleg met Waterwegen & Zeekanaal afdeling Bovenschelde

Dit overleg is de opvolging op afdelingsniveau van de overeenkomst van W&Z met Bond Beter Leefmilieu/Natuurpunt/Vogelbescherming op gewestelijk niveau.  Door dit overleg tracht WMF zo nauw mogelijk betrokken te worden bij de beleidsvoorbereiding van projecten i.v.m. waterwegen en de standpunten van de milieubeweging over het integraal beheer van deze waterwegen te implementeren in het beleid van W&Z. 

 

Europese projecten binnen West-Vlaanderen

In 2014 staat een nieuwe planningsperiode voor Europese projecten voor de deur. WMF wil natuur en milieu versterken binnen de hiervoor relevante projecten.

Europese Programma's

Klankbordgroep duurzame wijk Ieper

Bij het realiseren van een duurzame wijk te Ieper maakt WMF deel uit van de klankbordgroep om de duurzaamheid van de plannen op te volgen.

www.devloei.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be