Ontstaan

De koepelorganisatie groeide halfweg jaren '80 uit spontaan overleg tussen een aantal lokale & regionale natuur- en milieuverenigingen uit West-Vlaanderen.  In 1996 werd de vzw West-Vlaamse Milieufederatie opgericht. De werking van de vzw past zich continu aan, op basis van de noden van de verenigingen en de veranderingen binnen de provincie.

 

Doelstelling

De West-Vlaamse Milieufederatie wil de leefmilieukwaliteit in de provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren. Hiervoor willen we in eerste instantie de milieu- en natuurverenigingen versterken. Als koepel stappen we ook naar het bovenregionaal beleid. Het is immers belangrijk om de ervaringen en kennis van onze verenigingen door te geven aan de beleidsmakers. Enkel zo kunnen beslissingen genomen worden, waarbij de milieu-en natuurimpact grondig in beeld wordt gebracht.

 

Raad van Bestuur

 

Voorzitter

Eric Vandorpe

Ondervoorzitter

Paul De Graeve

Secretaris

Martine Langen

Penningmeester

Marcel Heintjens

Bestuurslid

Bavo De Clercq

Bestuurslid

Ann Top

Bestuurslid

Georges Pollentier

Bestuurslid

Peter Hantson

 

 

Lidverenigingen

 

Links naar gewestelijke, regionale en lokale lidverenigingen

 

 

Partners

 

Bond Beter Leefmilieu

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw is als provinciale koepel een intermediaire partner van Vlaamse koepelvereniging Bond Beter Leefmilieu en heeft dan ook een samenwerkingsovereenkomst en een nauwe samenwerking met Bond Beter Leefmilieu. 

 

 

Provincie West-Vlaanderen

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw heeft een samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen. De provincie erkent de West-Vlaamse Milieufederatie vzw als het centraal aanspreekpunt voor de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen.


 

Meer over de West-Vlaamse Milieufederatie

 

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017

Meerjarennota 2017-2021

Jaarplan 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be