Energie
De klimaatverandering dwingt ons om anders te gaan leven, een transitie van het systeem te ondergaan. Immers, we moeten niet alleen de energievraag sterk doen afnemen en de resterende vraag op een hernieuwbare manier opwekken, we moeten ons ook wapenen tegen de klimaatverandering die niet meer af te wenden is. De door Europa opgelegde doelstelling voor België (13%) tegen 2020, is slechts een opstap naar de realisatie van een 100% hernieuwbare energievoorziening tegen 2050. Er zal dus meer nodig zijn dan een versterkte zoektocht naar schaliegas, of één nieuwe windmolen in West-Vlaanderen in 2013. Onze provincie heeft wind en zee als troeven en kan zo een belangrijke producent worden.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn eindig: dat is al lang geen nieuws meer.  De huidige crisis en de prijs van aardolie de laatste jaren, zorgen voor onderzoek naar niet-duurzame alternatieven als schaliegas en teerzanden. Hoewel ook hier de eindigheid bewezen is, riskeert men zo de ommezwaai naar hernieuwbare energie uit te stellen. De combinatie van inzetten op meer wegtransport en niet-hernieuwbare brandstof zorgt in de omgeving van verkeersknooppunten voor een kankerverwekkende cocktail van luchtvervuiling. 

Relevante teksten:

Olieschaarste vanaf 2012: de transitie begint van onderuit.  Het beleid blijft achter? (2010)

Conservatief transportbeleid: Roeselare, fijn-stoflong van Vlaanderen? (2014)

CO2-uitstoot kunstmatig hoog gehouden: de koolstofbubbel (2014)

Hernieuwbare energie

Elektriciteitsproductie is vandaag nog gecentraliseerd in grote conventionele centrales, die werken op steenkool, waterkracht, gas en nucleaire brandstof. Zij wekken elektriciteit op voor het hele systeem en transporteren die over grote afstanden. Maar in de nabije toekomst zullen we meer en meer gaan naar decentrale energiesystemen. Daarbij gebeurt de opwekking van energie (elektriciteit of warmte) verspreid. Men kan energie dan opwekken waar ze verbruikt wordt en tekorten of overschotten uitwisselen met het hoofdnet. Dergelijke lokale opwekking vergt minder transport en bevordert de doorbraak van milieuvriendelijke technologieën zoals windenergie, warmtekrachtkoppeling en zonneënergie. Maar er is nog een lange weg te gaan...

Relevante teksten:

'Smart grids' voor de energie van de toekomst (2010)

Windenergie

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw schreef in opdracht van Provincie West-Vlaanderen een aantal aanbevelingen voor gemeenten en projectontwikkelaars voor het creëren van meer draagvlak voor windenergie. Hieronder vind je de verschillende documenten die werden opgemaakt.

Relevante teksten:

Frisse wind door West-Vlaanderen (2007)

10 misverstanden over windenergie (provincie West-Vlaanderen ism. WMF)

Instrumenten voor gemeenten om te werken aan meer draagvlak voor windprojecten (2007)

Schematisch communicatieplan voor gemeenten

"Investeren in communicatie loont” voor projectontwikkelaars

Schematisch communicatieplan voor projectontwikkelaars

 

Naar aanleiding van de 13 zoekzones voor windenergie, die in 2009 door de provincie werden aangeduid, kroop de WMF in de pen. De argumenten tegen deze zoekzones worden in de teksten hieronder uiteengezet. De provincie heeft dan ook het pad van de zoekzones verlaten en werkt momenteel verder aan een ruimtelijk kader voor windenergie.

Relevante teksten:

 

Achtergrond 13 zoekzones (Provincie West-Vlaanderen)

 

Aanbevelingen van Voka West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie vzw

voor een versoepeling van de inplanting van windturbines in West-Vlaanderen (2011)

 

Windplan Natuur.koepel (Zuid-West-Vlaanderen)

Kader windmolens (Natuurpunt Vlaanderen)

 

Biobrandstoffen

 

Rond biobrandstoffen is er de laatste tijd heel wat te doen. Men schoof biobrandstoffen naar voor als ultieme oplossing om het klimaatprobleem en de inkomstonzekerheid in de landbouwsector aan te pakken.  Maar onlangs werd er openlijk getwijfeld aan deze stelling.  In 2007 organiseerde Bond Beter Leefmilieu, West-Vlaamse Milieufederatie en De Torenvalk een debat over biobrandstoffen. 

Naar aanleiding van dit debat werd door Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met haar lidverenigingen een standpunt opgemaakt over biobrandstoffen.

Relevante teksten:

Standpunt over biobrandstoffen van BBL (2007)

Verslag van Provinciaal biobrandstoffendebat in april 2007

"Groene stroomcertificaten om serres te verwarmen op palmolie" : artikel uit WMF-tijdschrift, juni 2010

 

Biomassa

Hoe groen is de "groene stroom" uit biomassa?  Op het vlak van duurzaamheid zijn er heel wat verschillen tussen allerhande energiebronnen die gehaald worden uit biomassa.  In Nederland maakte men alvast werk van duurzaamheidscriteria. In Vlaanderen hangt veel af van de groenestroom-steun die aan de sector wordt gegeven. Na een boom van een aantal jaren, ligt de biogassector er momenteel op apegapen. Gevolgen van onderinvesteringen voor bijvoorbeeld reukhinder in de buurt en emmissies naar het omliggende milieu zijn niet uitgesloten.

Relevante teksten:

Energie uit biomassa, een duurzame oplossing? (2008)

Biovergisting: voortgangsrapporten en achtergrondinfo (Biogas-E)

Onderzoek naar de Ecologische, Maatschappelijke en Economische Haalbaarheid van Bio-energieregio’s in Vlaanderen (BBL 2012)

West-Vlaamse Milieufederatie vraagt dringend ruimtelijk kader mestbehandeling platteland (2013)

Extra informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be