Landbouw
Sinds 2008 krijgt de veestapel terug de mogelijkheid uit te breiden mits voorziening in mestverwerking. Deze aangroei verscherpt de leidende rol van West-Vlaanderen. In 2012 had Vlaanderen 6,32 miljoen varkens, waarvan er 3,49 West-Vlaamse waren (of 55,22%). Voor pluimvee hebben we op Vlaamse niveau 29,6 miljoen exemplaren, met een 11,02 miljoen West-Vlaamse stuks (37,2%).

  

De provincie telt 1.169.990 inwoners, 18% van de totale Vlaamse bevolking.

  

Varkensstapel West-Vlaanderen van 2010 tot 2012: 83.616 bij op een totaal van 3.485.774 in 2012

  

Pluimvee West-Vlaanderen van 2010 tot 2012: 278.385 bij op een totaal van 11.023.849 in 2012.

  

Ook de akkerteelt en de tuinbouw spelen een grote rol in de provincie. 60% van alle groenten in open lucht in Vlaanderen en de helft van de Vlaamse aardappelen, komen voort uit de schoot van West-Vlaanderen.

  

En daarbij stopt het niet: voedingsverwerkers, mestverwerking, transporteurs, slachthuizen,... ze maken allemaal deel uit van het West-Vlaamse agro-complex, samen goed voor 10% van de West-Vlaamse economie en 1/3de van de Vlaamse landbouwproductiewaarde.

  

De gevolgen van deze intensieve landbouw in West-Vlaanderen liegen er dan ook niet om: uitputting van de diepgrondwaterlagen, vermesting en verzuring van de natuurgebieden, veelvuldige overschrijding van de nitraatnormen in Ijzer- en Leiebekken, erosie, ...

  

De West-Vlaamse milieufederatie ijvert voor een landbouwtransitie, een landbouw binnen de draagkracht van het ecosysteem, met een benadering van vee, niet als product, maar als dier.


Relevante teksten

"Geen uitbreiding van de veestapel zolang de nitraatvervuiling van het oppervlaktewater niet drastisch vermindert."(persbericht oktober 2008)

"Ophogen van beekvalleien zorgt voor nog meer wateroverlast" (2006)

Bodemerosie in West-Vlaanderen: een verhaal met een gelukkig einde? (2013)

Vlees van hier, zonder plezier (2013)

Land- en tuinbouw in West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen)

Milieurapport: feiten en cijfers over landbouw in Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu: Landbouw

Natuurpunt: Dossier landbouw in Vlaanderen

De boer in de kustpolders: van maker tot kraker (WMF-tijdschrift 2014)

Nieuws van het front: MAP5, Kustpoldergraslanden en PAS (mei 2015)

Definitief inspraakformulier WMF ikv Plan-MER MAP5

  

Mestverwerking

8 olympische zwembaden per dag, dat produceren de West-Vlaamse varkens gemiddeld aan mest (17,5 mio liter). Om dit allemaal te verwerken, komen we hier heel wat grond te kort en daarom voorzien de veetelers veelal in eigen mestbehandeling. Hoe meer dieren, hoe groter de installatie. Deze verwerking levert soms ook groene stroom op voor het bedrijf en restproducten die kunnen verwerkt worden in privétuinen. Niet slecht toch?

  

Er is echter meer aan de hand, de installaties overschrijden de draagkracht van de omgeving. Na de concentratie van mestbehandelingsinstallaties in het Tieltse en het Houtland, komt nu ook de Westhoek in het vizier. Deze installaties verstoren niet alleen het landelijk beeld, maar zorgen ook voor een overdruk van transporten op landelijke wegen en een verhoogde milieudruk. Daarenboven zorgt de huidige manier van vergunningsverlening voor conflicten tussen de veetelers en omwonenden.

  

Er is echter meer aan de hand, de installaties overschrijden de draagkracht van de omgeving. Na de concentratie van mestbehandelingsinstallaties in het Tieltse en het Houtland, komt nu ook de Westhoek in het vizier. Deze installaties verstoren niet alleen het landelijk beeld, maar zorgen ook voor een overdruk van transporten op landelijke wegen en een verhoogde milieudruk. Daarenboven zorgt de huidige manier van vergunningsverlening voor conflicten tussen de veetelers en omwonenden.

  

WMF blijft, met haar partnerorganisaties, op dezelfde nagel kloppen.


Relevante teksten

WMF platformtekst over mestverwerking en de ruimtelijke ordening (2008)

WMF-BBL-De Torenvalk beleidsnota over de omzendbrief mestverwerking (2008)

Platformtekst: 'Geen mestfabrieken op het platteland!'(2013)

Wetgeving aanvraag, inplanting en uitbating mestverwerking (VCM-link)

Voortgangsrapport Mestbank 2014

MAP5, doorslagje van MAP4?

Wildschade

Ook in West-Vlaanderen vindt het wild steeds meer haar weg. Everzwijnen, steenmarters, houtduiven, ganzen,... zoeken allen een plaats binnen de voedselpiramide. Vermits de natuurgebieden niet steeds voldoende eten bieden, gaan ze op zoek naar andere bronnen. Gewassen en neerhofdieren durven dan wel eens het doelwit te zijn.Echter, niet alleen inheemse soorten vinden hun weg naar onze provincie, ook nieuwe soorten nestelen zich, veelal in de plaats van het inheemse wild. Samen met de overheden, landbouw en jacht, zoekt de milieubeweging naar oplossingen.


Relevante teksten

Standpunt van de WMF over wildschade op basis van de actienota van het provinciaal kabinet van landbouw (2007)

Samenvatting van de WMF-vorming over het jachtbesluit en soortenbesluit (2008)

Artikel uit het WMF-tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek over de vos in relatie tot wildschade (2007)

Artikel over vogelafschrikkanonnen uit het WMF-tijdschrift (2008)

Jachtbesluit definitief goedgekeurd (Vogelbescherming Vlaanderen, 2013)

Naar een duurzame landbouw? Het kan!

De roep naar een landbouwsysteem dat de draagkracht van de omgeving respecteert en het dier niet aanschouwt als louter een product wordt steeds groter. Intensivering en schaalvergroting vormen trouwens ook een bedreiging voor de familiale landbouw, de ontwikkelingslanden, de duurzame tewerkstelling, de soortenrijkdom binnen de landbouw, de beperkte grondstoffenvoorraad, het klimaat,...Stilaan wordt de roep naar een grondige ommezwaai luider, er is een transitie van de landbouw naar een agro-ecologische vorm nodig.


Relevante teksten

Transitie in de landbouw: eerste moeizame stappen (2012)

De overvloed van een voedselbos (2013)

Beelden uit het voedselbos (2013)

Landbouw van lange duur? 't Is de permacultuur! (2012)

Water als economische en ecologische reserve in de landbouw: individuele bekkentjes (ism. Inagro) (2013)

Agro-ecologie: Droom of toekomstperspectief (2014)

Extra informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be