Natuur
Ook in West-Vlaanderen staat de ruimte onder druk. Door het gretig opsouperen van ruimte voor bedrijven en bewoning, moeten natuur en landbouw steeds meer wijken. De postzegels natuur die overblijven, worden dan ook nog eens ingezet voor directe benutting door de mens, zoals recreatie, overstromingsgebieden, korteomloophout.

  

Ecosysteemdiensten door natuur en landschap zijn ondergewaardeerd. Dit wil echter niet zeggen dat het gebruik van deze diensten van de natuur, mag leiden tot overexploitatie van de bestaande gebieden, zoals bijvoorbeeld bij jacht, of recreatie. We hebben een sterke natuur nodig. Ze zal de voortschrijdende klimaatverandering moeten doorstaan. En dat komt bovenop de uitdagingen waar de ruimte voor kwalitatieve natuur nu al voor staat. De WMF pleit voor meer natuur, niet alleen omwille van de economische potenties, maar ook als ecosysteem waar ook de mens deel van uitmaakt.

  

Dag van de natuur

Een initiatief vanuit NP De Torenvalk veroverde Vlaanderen: een dag klussen voor de natuur. Samen met mensen van buiten de natuurbeweging worden natuurgebieden beheerd, openbare plaatsen vergroend, insectenhotels geopend,... De WMF draagt, samen met de provincie, haar steentje bij aan dit succesvolle project van Natuurpunt.


Relevante teksten

Fotoverslag van de activiteiten, georganiseerd door de lidverenigingen (2013)

Dag van de Natuur 2014

 

Provinciaal natuur- en landschapsbeleid

Met steeds meer grondgebonden bevoegdheden zoals groene assen, provinciedomeinen, waterlopen, vergunningsbeleid, is de provincie een belangrijk niveau voor het implementeren van een gedreven natuur- en landschapsbeleid. Echter, de druk op de middelen, de prioritaire keuzes (economie en natuur verweven in recreatie), de druk van economische belangen,...maken het voeren van dergelijk beleid niet eenvoudig. De WMF heeft een jarenlange traditie van overleg met de diensten en de politiek verantwoordelijken, om de belangen van de natuur en het milieu vooraan op de agenda te krijgen.


Relevante teksten

WMF-memorandum provinciale verkiezingen 2012 (2012)

Overzicht van dienstverlening door de provinciale dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid (2014)

Toelichting natuur- en landschapsbeleid in West-Vlaanderen (2014)

 

Natuurverbinding

Provincie West-Vlaanderen heeft de oude spoorwegbeddingen, die tot voor kort door hen gehuurd werden, kunnen verwerven. Naar aanleiding van deze verwerving en inrichting ervan tot groene assen, heeft de West-Vlaamse Milieufederatie een standpunt geformuleerd, samen met de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Hierin wordt gepleit voor een maximale invulling van de natuurverbindingsfunctie van deze assen. De WMF blijft daarnaast pleiten voor een minder vrijblijvende ruimtelijke afbakening van de natuurverbindingsgebieden in onze provincie.


Relevante teksten
 

Koepelstandpunt over de inrichting van de oude spoorwegbeddingen (2009)

 

Wild

Onze provincie lijkt niet te wachten op wild. Vossen worden bij bosjes geschoten, duiven zijn er teveel en ganzen gedijen te goed in de natuurgebieden. Van kauwen moeten we ook niet veel weten en everzwijnen horen niet thuis in onze provincie (maar worden er wel uitgezet). Een natuurlijk evenwicht is verstoord: predatoren worden afgeschoten en hun prooien moeten dan wel volgen. Uiteraard is er nuance te leggen, exoten verdringen bijvoorbeeld de inheemse soorten (cfr. Canadese gans, stierkikkers,...) en moeten dan ook teruggedrongen worden, maar het afschieten van inheemse soorten mag niet in de plaats komen van een onderbouwde visie op biodiversiteit, waarbij gezocht wordt naar een natuurlijk opgebouwd evenwicht. WMF volgt de dossiers op binnen de provinciale adviesraden 'Werkgroep Wildschade' en de overlegvergadering landbouw-natuur van Inagro.


Relevante teksten
 

Samenvatting van de WMF-vorming over het jachtbesluit en soortenbesluit (2008)

Artikel uit het WMF-tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek over de vos in relatie tot wildschade (2007)

Standpunt wildschade WMF (2008)

Artikel uit WMF-tijdschrift: "Jacht is geen oplossing voor wildschade" (maart 2010)

Vraag in Commissie Leefmilieu over everzwijnen in West-Vlaanderen en Limburg en het Vlaams beleid daarrond (maart 2013)

Artikel ANB over samenwerking boer, provincie en jagers voor everzwijnen Zedelgem P.20 (winter 2013-2014)

Artikel Vogelbescherming over jachtbesluit 2013-2018 (winter 2013-2014)

 

Bos, bomen en natuur in West-Vlaanderen

Vlaanderen is nog steeds een netto-ontbosser. Zonevreemde bossen verhitten al lang de gemoederen en het compenseren van omgehaalde bomen verloopt niet optimaal.  West-Vlaanderen is hekkensluiter van alle provincies in oppervlakte bos.

Naast bosbeheer, kan het beheren van individuele bomen, langs wegen, in tuinen of parken ook wel wat extra aandacht gebruiken. Een aantal steden en gemeenten in onze provincie, en andere beleidsinstanties schatten de bomen naar waarde, maar dat geldt lang niet voor alle overheden.


Relevante teksten
 

Ruimte voor bos in West-Vlaanderen (2006)

BOS+ Bosbarometer 2012

Schauvliege publiceert omstreden groeicijfers, ook voor West-Vlaanderen (2013)

West-Vlaamse bomen vogelvrij? Of is er nuance ... (2013)

Natuurbeheer (en boombeheer) op de militaire begraafplaatsen in de Westhoek (2013)

Artikel ANB over samenwerking boer, provincie en jagers voor everzwijnen Zedelgem P.20 (winter 2013-2014)

De boer in de kustpolders: van maker tot kraker. Eeuwenoude graslanden bedreigd (2014)

Stilletjes verdwijnt het grasland in West-Vlaanderen(2015)

 

Exotenbestrijding in West-Vlaanderen

Reuzenberenklauw, Parelvederkruid, Japanse Duizendknoop, Reuzenbalsemien, de Canadese Gans, de Stierkikker, de Muskusrat... het zijn maar enkele van de soorten die via tuinvijvers, vrachtschepen of op andere manieren in onze provincie terechtkomen. Niet elke soort is even schadelijk, sommige verdwijnen soms na een poosje. Andere nemen echter de biotopen in van inheemse soorten en helpen mee in het verdwijnen van deze soorten uit onze provincie.

Samen met de provincie, de terreinbeherende diensten en de natuurverenigingen in West-Vlaanderen wordt er gewerkt aan een bestrijdingsplan voor, in eerste instantie, de Reuzenberenklauw (rattenbestrijding is al ruime tijd succesvol).


Relevante teksten
 

Meldingsformulier exoten CIW

Lijst van invasieve planten Alterias

Oproep Natuurpunt melding exoten (via waarnemingen.be)

Help ons in de strijd tegen de reus van de kaukasus (2014)

 

Kust en duinen

De kust en de duinen zijn voor onze provincie minstens even belangrijk als haar landbouw. Hoewel hun schoonheid telkens weer wordt bezongen, komen er steeds meer krassen op de plaat.

Samen met de Kustwerkgroep van Natuurpunt volgt de WMF verschillende dossiers op. Het verbod op de Warrelnetten, de recreatieve druk in de duinen, de surfclubs in habitatgebied,...


Relevante teksten
 

Nieuws uit Warrelland (2014)

Marien beleid in tijden van klimaatverandering(engelstalig)

Vademecum Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor belgisch deel van de Noordzee(2013)

Kustpolders en de ecosysteemdiensten (2014)

De tragiek van de schoonheid van de kust(2015)

Kustpolders en de ecosysteemdiensten (2014)

Extra informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be