Beleid
De West-Vlaamse Milieufederatie bundelt enerzijds de stemmen van haar 85 lidorganisaties en kan op die manier de stem zijn van de West-Vlaamse milieubeweging, als het gaat over bovenregionale thema's. Ze is anderzijds ook het aanspreekpunt voor het beleid op provinciaal niveau en het contactpunt om bepaalde thema's binnen de West-Vlaamse milieubeweging aan te kaarten. Om deze rol goed te kunnen invullen, voert ze regelmatig overleg met de administraties op provinciaal niveau en zetelt ze in verschillende adviesraden. Om een onderbouwde koepelvisie te kunnen weergeven, organiseert de WMF regelmatig overleg met haar lidorganisaties en de gewestelijke natuur- en milieukoepels.

Adviesraden

In het hoofdmenu van deze site, kan je onder Advies en overleg meer informatie vinden over de rol, die de West-Vlaamse Milieufederatie hierin opneemt.


Speerpunten aan het begin van een legislatuur

Elke verkiezing en beleidsverklaring gaat gepaard met goede intenties. De beleidsmakers hopen goed te doen voor de provincie, vanuit de visies die hen door het kiespubliek en de eigen inzichten worden aangereikt. WMF start elke nieuwe provinciale, Vlaamse, federale of Europesebeleidsperiode met een bundeling van de meest belangrijke noden op vlak van milieu en natuur, aangegeven door de lidorganisaties. Zo vertegenwoordigen ze dan ook een breed gedragen en onderbouwde visie op dit beleid in de provincie.


Relevante teksten
 

Memorandum provincieraadsverkiezingen (2012)

Speerpunten Vlaams beleid (2014)

Speerpunten federaal beleid (2014)

Speerpunten Europees beleid (2014)

Memoranda Bond Beter Leefmilieu (2014)

Memoranda Natuurpunt (2014)

Kustmemorandum Kustwerkgroep Natuurpunt (2014)

West-Vlaamse verkiezingsprogramma's doorgelicht: weinig ruimte voor natuur en water (2012)

Provincieraadsverkiezingen 2012: onze wensen (artikel tijdschrift 2012)

Nuzze wensch'n voe West-Vloander'n (Filmpje 2014)


Bezwaarschriften

Opkomen voor milieu- en natuur lijkt soms op een strijd van David tegen Goliath. Vermits de sector veelal vanuit een zwakkere rol moet werken, is het belangrijk om vlot aan basisinformatie te geraken. WMF wil met een aantal voorbeeld-bezwaarschriften een aanzet geven tot een succesvol bezwaar.


Relevante teksten

Voorbeeldbezwaarschriften per thema


Gemeentelijke Milieuraden

De hervormingen van het gemeentelijk beleid, naar een Beleids- en Beheercyclus (BBC) en het wegvallen van de Samenwerkingsovereenkomst ten voordele van de rioleringen, haalt voor de gemeentelijke natuur- en milieuorganisaties de beschermende mantel van de Vlaamse overheid onderuit. Immers, gemeenten en steden zijn niet meer verplicht om een milieuraad te installeren en kunnen, als ze dan een Minaraad willen behouden, de samenstelling zelf bepalen. WMF houdt de evoluties over de provincie in het oog en geeft informatie over de mogelijkheden die lidverenigingen nu nog hebben.


Relevante teksten

BBC wacht niet... zorg dat je mee bent!(2013)

Hoe BBC inzetten voor een duurzame(re) gemeente? (BBL-2014)

Milieuraden onder druk: uitdagingen lokale participatie in een veranderende politieke context (WMF Tijdschrift 2015)

Extra informatie

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be