Ruimte voor meer natuur en groen is schaars in West-Vlaanderen, diverse sectoren zoals landbouw, industrie en wonen maken er aanspraak op.  WMF volgt dan ook diverse dossiers op die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, waaronder:

 

Procoro

 

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) is een adviesraad voor het provinciebestuur in het kader van de ruimtelijke ordening op haar grondgebied. De commissie heeft een rol in de totstandkoming van het provinciale ruimtelijk structuurplan en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ze verleent advies aan de deputatie m.b.t. de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De commissie verleent advies aan de provincieraad over provinciale stedenbouwkundige verordeningen en speelt een rol in de aanvraag van planologische attesten. Meer hierover kan je vinden in de rubriek

Advies en overleg

 

Seine Schelde (West)

 

Zowel Frankrijk als België bereidt een internationale binnenvaartverbinding voor tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken.  Hier wordt ook een luik rivierherstel aan gekoppeld.  In Vlaanderen is Waterwegen en Zeekanaal NV de trekker van deze opdracht. In deze context werd ook opnieuw gedacht aan het realiseren van een binnenvaartverbinding tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Gent door het verbreden van het Schipdonkkanaal

BBL en Natuurpunt maakte in samenwerking met WMF en de lokale milieu- en natuurverenigingen een standpunt op over dit dossier.

 

In het Seine-Schelde plan wil men de internationale binnenvaartverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken uitbouwen. De gekanaliseerde Leie die nu bevaarbaar is voor klasse IV schepen zal worden opgewaardeerd voor klasse V schepen (tot 4400 ton). Tegelijkertijd met het luik binnenvaart wordt de ecologische, toeristische en landschappelijke opwaardering van de Leievallei behandeld in het luik rivierherstel Leie. Hierbij wordt herstel van een “rivierenlandschap” benadrukt met een versterking van de rivierdynamiek, het ecologisch potentieel en de ruimtelijke kwaliteit. Dit luik betreft niet enkel de waterloop zelf, maar wel het hele riviersysteem, inclusief delen van de alluviale vlakte. Aanpassingen aan meanders (opnieuw opengraven, aankoppelen) en het aanbrengen van een alternatieve oeververdediging langs de gekanaliseerde Leie moeten ervoor zorgen dat er aansluitend op de vaarweg meer ruimte komt voor natuur. De grootste potenties voor ontwikkeling van natte natuur situeren zich echter op de valleigronden. Om natuurontwikkeling op de valleigronden te realiseren dient ook het drainagesysteem van deze valleigronden herbekeken en aangepast te worden, teneinde de natuurlijke waterhuishouding van de valleigronden te herstellen. Als streefdoel wordt de ontwikkeling van 500 ha watergebonden terrestrische natuur vooropgesteld.

 

 

Opinie van de milieubeweging over het project Seine-Schelde-West (2007)

Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu zeggen neen tegen Seine-Schelde-West (09/04/2009)

Boerenbond krabbelt terug in project Rivierherstel Leie (open brief NP De Torenvalk en Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen 2013)

 

 

Chartreuse Brugge

 

De Vlaamse regering nam een beslissing over de inplanting van een voetbalstadion met kantoren en/of winkels op de site Chartreuse.  Deze beslissing heeft echter grote gevolgen voor de toekomst van de groene gordel rond Brugge. Momenteel (januari 2014) is de dreiging van een voetbalstadion afgewend, echter, de komst van een kantorenzone ligt nog steeds op tafel.

 

Voetbalstadion in Chartreuse bedreigt toekomstige leefkwaliteit Brugse regio. (standpunt november 2009)

 

 

Ruimte voor ruimte in je vereniging

 

Het is niet steeds eenvoudig om de gebieden die in je beheer zijn op kaart te zetten, of de juiste kaarten te vinden die de impact van een bepaalde beleidsbeslissing mooi duiden. Soms zoek je een kaart uit het verleden, die aangaaft hoe het gebied dat je voor ogen hebt, er toen uitzag. We helpen je wat voort...

 

Gemakkelijk en gratis kaarten gebruiken voor milieu- en natuurdoelen (2012)

Voorbeeldbezwaren (graag vullen we aan met de jouwe)

 

Ruimtelijke ordening

 

Een milieu-effectenrapport is een openbaar document waarin de te verwachten gevolgen voor mens en milieu, van een plan of project, worden onderzocht. Hierbij wordt ook aangegeven welke alternatieven er zijn en op welke wijze de milieu-effecten kunnen worden verholpen of gecompenseerd. Op zich is dit een goed instrument, maar worden alle alternatieven wel ernstig afgewogen?

 

De procedures en tekortkomingen van milieu-effectenrapporten

 

In navolging van de herziening van het Vlaams Ruimtelijk Structuurplan heeft de Provincie West-Vlaanderen ook een herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) doorgevoerd. De herziening werd verwezenlijkt na een procedure van inspraak door verschillende sectoren en besprekingen in de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening.  Inhoudelijk blijft WMF met een aantal vragen zitten. De verslagen van de zittingen over de herziening, kan je nalezen op de site van de provincie.

 

Provinciaal structuurplan wordt "flexibel" (maart 2010)

Verslagen Procoro

Ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (en herziening)

 

Volgens het regeerakkoord (2009-2014) wenst de Vlaamse regering de besluitvorming voor belangrijke investeringsprojecten te optimaliseren, en de planlasten voor initiatiefnemers te verminderen. VOKA en UNIZO waren al geruime tijd vragende partij voor een efficiënt vergunningenbeleid en minder administratieve rompslomp voor ondernemers en investeerders. En met twee gewezen CEO’s van deze organisaties aan het roer van de Vlaamse regering, duurde het niet lang of daar werd werk van gemaakt. Ook de milieubeweging is in principe voorstander van een omgevingsvergunning, doch heeft nog een paar reserves. Een verdere verloedering van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de natuur is immers onaanvaardbaar.

 

De permanente omgevingsvergunning (2012)

Decreet complexe projecten en omgevingsvergunning: vloek of zegen? (2015)

 

 

Logistiek Platform West-Poort

 

De provincie lanceerde in september 2008 het Logistiek Platform West-Poort. Eerder liep er al een campagne om de logistieke troeven van West-Vlaanderen in de kijker te zetten.  Met het verderzetten van het Logistiek Platform West-Poort wil de provincie de sector “transport-distributie-logistiek” in West-Vlaanderen versterken.  Deze ambities hebben ook gevolgen voor de transportinfrastructuur en het ruimtegebruik in de provincie. Meer hierover in het luikje Economie en transport vinden.

 

 

Duurzame architectuur, ecologische stedenbouw en biodiversiteit

Steden worden momenteel nog algemeen beschouwd als oorzaak van vele sociale en ecologische problemen. Maar kunnen steden in de toekomst ook bron van oplossingen worden ? Erik Rombaut antwoordde op deze vraag met tal spraakmakende en inspirerende voorbeelden van ecologische woonwijken, ecodorpen en groene industriegebieden uit Europese steden. Hij deed dit op vraag van WMF en VIBE voor een divers publiek, waaronder tal van mensen die er in onze in de praktijk mee bezig zijn.

 

Link naar website Ecopolis

De vele voordelen van compacter wonen (WMF Tijdschrift 2015)

 

Relevante teksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be