Integraal Waterbeleid

 

De Europese Kaderrichtlijn Water voorziet een uniform kader voor de Europese Unie op het vlak van waterbeleid. De doelstelling is ambitieus: tegen eind 2015 moeten de watersystemen een goede ecologische toestand bereiken. In Vlaanderen heeft men de Europese richtlijn vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid (IWB), met een wijziging in oktober 2013. Bedoeling van het decreet is om de problemen rond overstromingen, de daling van het grondwaterpeil, vervuiling van het oppervlaktewater, rioleringen, drinkwater en de levensgemeenschappen in en rond het  water als één geheel aan te pakken.  De watersystemen worden geografisch ingedeeld. Het overleg en de planning van het integraal waterbeleid gebeurt dan ook op elk van deze niveaus.

 

De WMF coördineerde de adviesverlening bij de opstelling van de deelbekkenbeheerplannen in 2009 voor de West-Vlaamse milieubeweging in de provinciale MiNaraad.

 

Naast adviesverlening wil de WMF ook via beleidswerk een meer integrale aanpak van het waterbeheer aanmoedigen.


Relevante teksten
 

Waterbeleid in West-Vlaanderen: Aanbevelingen voor een toekomstgericht beleid (2013)

Europese Kaderrichtlijn Water

Decreet Integraal Waterbeleid

WMF advies in de provinciale MiNaraad over de deelbekkenbeheerplannen (2008)

Artikel over wateroverlast en bufferbekkens uit WMF-tijdschrift (2006)

Artikel naar aanleiding van persactie: "Ophogen van beekvalleien zorgt voor nog meer wateroverlast" (2006)

Het Kappa-plan: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust (2010)

Uw aandacht waard: toetsing signaalgebieden (2012)

Individuele waterspaarbekkens, open putten of trekputten: ecologie of economie? (2012)

Superstormen en klimaatverandering: de natuur helpt ons uit de nood (2012)

Integraal Waterbeleid in West-Vlaanderen in de steigers (2013)

Waterkwaliteit

 

In 2014 mogen nog maar 16% overschrijdingen van de nitraatnorm vastgesteld worden. Het Leie- en Ijzerbekken zitten bij de probleemgebieden. De kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Vlaanderen blijft dus onvoldoende.  De West-Vlaamse Milieufederatie stelt dan ook vragen bij de blijvende uitbreiding van de veestapel in de provincie.

 

"Geen uitbreiding van de veestapel zolang de nitraatvervuiling van het oppervlaktewater niet drastisch vermindert." (persbericht oktober 2008)

 

West-Vlaanderen scoort slecht op vlak van waterkwaliteit (artikel uit WMF-tijdschrift, september 2010)

 

Voortgangsrapport waterkwaliteit (2013)

 

Natuursector tempert 'hoera'-berichten waterkwaliteit (2014)

Extra informatie

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be